PRODUCT

Microbiology Lab Supplies comPOUND®

comPOUND®

comPOUND®

เพื่อการจัดการ และการจัดเก็บตัวอย่าง Compound ให้เป็นระบบและง่ายต่อการค้นหา

 

TTP comPOUND จะช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บตัวอย่าง และข้อมูลของ Compound ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถเลือกขนาดของหลอดเก็บตัวอย่างได้ที่ 500 ul และ 1,000 ul ใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติ และระบบ LIMS เพื่อการจัดการตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม