NEWS & EVENTS
CHILLED & FROZEN PRODUCT 2018

CHILLED & FROZEN PRODUCT 2018


01 Jun 18

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางหจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน CHILLED & FROZEN PRODUCT 2018 ณ.ห้อง จูปิเตอร์ เมืองทองธานี โดยในงานสัมมนาได้มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการถนอมอาหารในรูปแบบของการแช่เย็นและแช่แช็ง ทั้งในด้านของนวัตกรรม อายุและการเก็บรักษา บทบาทของบรรจุภัณฑ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานรวมไปถึงเรื่องของการจัดการผลทดสอบคุณภาพของห้องทดสอบด้านจุลชีววิทยา โดยในงานนี้ คุณชัยโย สกุลชีพ ผู้จัดการฝ่ายผลิต หจก.คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ และ คุณพชร สังข์ทอง ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ไซแอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวบรรยายถึงหัวข้อของ Microbiology Result Management ให้กับผู้ร่วมฟังสัมมนาได้ทราบถึงความจำเป็นของเรื่องนี้อีกด้วย